Направете дарение!

Ако искате да подкрепите дейността на „Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели“ можете да го направите чрез банков превод

Титуляр: Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG40 BPBI 7942 1026 0901 01

Христина Георгиева Николова

Информация за данъчни облекчения

Данъчни облекчения за физически лица

Според ЗОДФЛ (чл.22, ал.1, т.4) физическите лица, които правят дарения в полза на същите лица, институции и организации, които са посочени и в ЗКПО, могат да ползват данъчно облекчение в размер на 10% от облагаемия доход, освен в случая с Център ”Фонд за лечение на деца”, където облекчението е 50% (чл.28, ал.1).
Друго необходимо условие за ползване на данъчното облекчение, е лицата, предоставили дарението, да нямат неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението(Чл.28, ал.2).

Данъчно облекчение могат да ползват лицата, които:
– имат доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях правоотношения (чл.20, ал.1)
– извършват дейност като еднолични търговци, независимо дали са регистрирани по Търговския закон (чл.21, ал.1)
– упражняват свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения
– лицата, извършващи срещу възнаграждение управление и контрол (чл.22, ал.1).

Документи, необходими за оформяне на дарението:

* Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл. Реквизитите на договорът за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите.
* Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например документи за банков превод, приемо-предавателен протокол.

Данъчни облекчения за юридически лица

Според промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)(чл.35, ал.2), влезли в сила от 1 януари 2005 г., фирмите могат да отчитат даренията като разход, който не се облага с данък, удържан при източника и с тях пряко да намаляват финансовия резултат. Ако разходите за дарения надвишават 10% от положителния финансов резултат на фирмата, с надвишаването се извършва увеличение на финансовия резултат и те се облагат с корпоративен данък.
Новата ставка на данъка, удържан при източника върху разходите за дарения, е в размер на 17%. Този данък ще трябва да плащат и юридическите лица, които правят дарение на ЮЛНЦ в частна полза.

Гореспоменатото важи за дарения в полза на:
1. здравни и лечебни заведения
2. специализирани институции за предоставяне на социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане
3. домове за медико-социални грижи за деца и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за лечебните заведения, съответно Закона за здравето
4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии
5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството
6. законно регистрирани в страната вероизповедания
7. фондове за подпомагане на хора с увреждания
8. специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания
9. подпомагане на лица с увреждания, както и за технически помощни средства за тях
10. пострадали от природни бедствия, аварии или катастрофи или на семействата им
11. Българския Червен кръст
12. подпомагане на социално слаби
13. подпомагане на деца с увредено здраве или без родители
14. възстановяване и опазване на исторически и културни паметници
15. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по спогодбите, по които Република България е страна
16. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
17. учредени и предоставени стипендии за обучение на ученици и студенти в български училища
18. общини
19. фонд „Енергийна ефективност“
20. център „Фонд за лечение на деца“

За да могат да ползват данъчното облекчение, фирмите трябва да спазят още две условия(Чл.35, ал.3):
– с даренията да не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат, или тези, които се разпореждат с тях;
– да са налице доказателства, че предметът на дарението е получен.

Документи, необходими за оформяне на дарението:

* Договор за дарение или Свидетелство за дарение със същия смисъл. Реквизитите на договорът за дарение са определени в Закона за задълженията и договорите.
* Доказателство, че договорът е действително реализиран, т.е. дарението е предадено и прието, като например документи за банков превод, приемо-предавателен протокол.