Сигнал за проблеми в диализата в Стара Загора

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ ДО

ПРОФ. Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОРА НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ(ИАМО)

КОПИЕ ДО

Д-Р ЗЛАТИНА НАНЕВА

ДИРЕКТОР НА

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

 

 

С И Г Н А Л

От

РОСИЦА РУСЕВА МАВРОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ

„АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВНАИЯ и приятели“

Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ж.к. Изток, бл.24, вх.Е, ет.3, ап.128

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЛОЧЕВ,

УВАЖАЕМА ПРОФ. ПЕТРОВА,

УВАЖАЕМА Д-Р НАНЕВА,

Като пациентска организация, защитаваща правата на пациентите с бъбречни заболявания се обръщаме към Вас като изпълнителни органи, осъществяващи ръководство и контрол върху оказваната медицинска дейност в България.

Настоящият сигнал подавам, поради допускано трайно незаконосъобразно, нехуманно и нетолерантно поведение и отношение на медицинския екип на Отделението по хемодиализа към УМБАЛ “Проф. Стоян Киркович” АД в гр. Стара Загора  към г-н Пеньо Георгиев  – пациент на хемодиализа към същото отделение.

Фактическа обстановка:

От повече от половин година към г-н Георгиев е оказван психически натиск и тормоз от страна на медицинския екип на отделението по хемодиализа към болницата в Стара Загора, индивидиуализирана по-горе. Макар че общото  му състояние не е добро, той недопустмо е притискан от служители на Отделението да преустанови извършваната диализа там без медицински или каквито и да било други основателни причини за това. По този повод той беше пропуснал и няколко процедури по диализа, защото се притесняваше да отиде в центъра, за да не му се случи нещо лошо. Здравословното му състояние се беше влошило много.

Този натиск започва след като г-н Георгиев подава сигнали до различни институции, тъй като счита, че има редица пропуски в медицинското обслужване на екипа не само към него, но и към останалите пациенти, посещаващи хемодиализа. В тази връзка той няколкократно е сигнализирал за лошото състояние на центъра по диализа, както и за лошата хигиена там. Пациентът „притеснява“ ръководството на лечебното заведение и медицинският екип, който го обслужва, защото има „изисквания“ към тях – да знае с какви медикаменти го лекуват, да бъде чисто и топло в залата за диализа, да получи медицинска грижа в пълен обем и своевременно – изследвания, консултации и терапия! Освен това г-н Георгиев е забелязал, че апаратите за кръвно налягане в залата дават отклонения и затова също има изисквания – да му бъде измерено налягането правилно, за да може диализата да протече безпроблемно. Всичко тези „изисквания“ на г-н Георгиев гарантират неговото добро физическо и психическо състояние и са в включени в императивните задължения на медицинския екип в отделението по хемодиализа.

На 02.04.2018г. на пациента директно му е съобщено в устен разговор  от зам. Директор на медицински дейности д-р Живко Желязков да си търси ново лечебно заведение, където да му бъде извършвана диализата, без да са му дадени каквито и да било други обяснения. Два дни по-късно – на 02.04.2018г. колата, която е трябвало да го вземе от дома му до болницата за извършване на планова процедура по диализа,  както всеки друг път, не е дошла. След близо час и половина звънене на различни телефони – тел. 112, от където го препращат към тел.150, след това към тел.152, след това към здравния център в с. Гълъбово, където живее пациента, следва опит за връзка с диализния център и с ръководството на УМБАЛ “Проф. Стоян Киркович” – резултат не е налице! Единствено съдействие пациентът получава от Регионалната инспекция в Стара Загора – д-р Кръстева и инж. Светла Карастоянова и то чрез съдействието на нашата организация. Само благодарение на тях г-н Георгиев получава транспорт и животоподдържаща терапия!

Фактът, че пациентът активно търси правата си, по никакъв начин не означава, че трябва да му бъде отказвана животоподдържаща процедура без каквото и да е медицинско основание за това!

От така изложената информация считаме, че са нарушени следните права на пациента:

 • право на достъпна и качествена медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето;
 • правото да му се окаже здравна помощ, независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването;

В тази връзка твърдим, че са потъпкани следните нормативно установени разпоредби:

 • Нарушено е правото по чл. 86, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето на достъпна и качествена медицинска помощ;
 • Нарушено е правото по чл. 81 от Закона за здравето, ал. 2 във вр. с ал. 1,, според която всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ, което се осъществява при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ;равнопоставеност  и зачитане правата на пациента;
 • Нарушена е разпоредбата на чл. 2, т. 1,2,3,4,7 и 9 от Кодекса за професионлна етика на лекарите в България, според които лекарската професия се основава на следните ценности:
 • .професионална компетентност и отговорност;
 • честност, човечност, милосърдие;
 • добросъвестност;
 • тактичност в отношенията с пациентите, колегите и обществото;
 • . вежливост към пациента и неговите близки;
 • психологичен подход към болния;
 • еднакво отношение към болните с различно обществено, социално и материално положение.

Ето защо се обръщам към Вас с искане да извършите проверка по случая и да предприемете необходимите мерки, съгласно правомощията Ви.

Моля лицата, допуснали нарушения да бъдат санкционирани, като ме уведомите писмено за резултата от извършената от Вас проверка и предприети мерки за недопускането на повторно незаконосъобразно и нехуманно поведение и отношение от страна на служители на УМБАЛ “Проф. Стоян Киркович” АД в гр. Стара Загора  към български гражданин, страдащ от тежко хронично заболяване.

16.04.2018г.                                                                УС на АПБЗ

 

СИГНАЛ ЗА

НЕДОПУСТИМО ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ

НА

МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА КЪМ ПАЦИЕНТ НА ХЕМОДИАЛИЗА

На 7 април беше официалният празник на здравните работници – честване, с което изразяваме благодарността и уважението си към онези хора, които са родени лекари и сестри; които дават сърце и душа, за да подобрят макар и с малко здравословното състояние на техен пациент – физическо и психическо здраве. На тези медицински специалисти винаги сме отдавали и ще продължим да отдаваме огромна почит и уважение!

За съжаление има и такива лица, които по необясними причини изпълняват тази най-хуманна дейност, без да имат каквото и да е желание, сърце и/или очи за нея. Те се наричат медицински работници, изпълняват някакси тази дейност и получават заплата за нея. Но те по никакъв начин не предизвикват благодарност и уважение в своите пациенти, а само и единствено страх, агресия и психическо напрежение. Към тях, ние като пациентска организация не проявяваме и няма да проявяваме какъвто и да е компромис, защото човешките права и достойнство стоят над всичко! Тези лица петнят медицинската професия и уронват нейният престиж!

Именно за такива лица и тяхното пренебрежително, непрофесионално и нехуманно отношение и поведение получихме сигнал от пациент, които посещава диализата в гр. Стара Загора в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ ЕАД. Двама лекари от УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ Стара Загора гонят пациент от диализа, не изпращат транспорт да го вземе от дома му, защото този пациент си търси правата! Този пациент иска да бъде обслужен в чиста и топла диализна зала, иска да знае какво му се прави като манипулация, иска да му бъде измерено кръвното налягане с точен апарат, а не с два различни, които дават отклонения по 20-30 единици –нищо прекомерно, нищо претенциозно! Въпреки това тези лица, които изпълняват своите трудови задължения като медицински работници не просто отказват да изпълнят своите императивни задължения, но и търсят всякакви начини да докажат, че този човек има психични проблеми и няма място в диализата, която те обслужват! Нещо повече – ръководните лица в лечебното заведение настройват целия персонал срещу пациента, защото той има смелостта да подава сигнали до компетентите органи, поради лошото състояние на диализния център, за който има предписание от 2016 година да бъде преместен и преоборудван.

Като организация, защитаваща пациенти с бъбречни заболявания, отправихме няколко пъти писма и искания за среща със завеждащия отделението и с изпълнителния директор на лечебното заведение с цел да намерим заедно решение на проблема.

На писмата дори не получихме отговор!

На проведените телефонни разговори попитахме д-р Попов – лекар в Отделението защо не назначат психологическа помощ на пациента, ако смятат, че има необходимост от такава. Отговорът беше повече от абсурден – това не било негова работа, а трябвало да го свършат пациентските организации?!

При направена от нас справка в официалния сайт на болницата установихме, че длъжността началник-отделение е „вакантна“?! Не е ясно кой в такъв случай носи отговорност за поведението на медицинския персонал в това отделение и кой контролира тяхната дейност? Дали Изп.директор на болницата – проф. Йовчо Йовчев има достатъчно време и възможност за това или финансовите проблеми на лечебното заведение обосновават подобно недопустимо поведение на екипа му?

Ето защо ние сме принудени да защитим правата и интереса на пациента по всички възможни законни начини и средства – подадени са жалби и сигнали до компетентните институции, които с надяваме да предприемат необходимите мерки и да преустановят подобно незаконосъобразно поведение от лица, изпълняващи медицинска професия! Ние, като пациентска организация търсим всички законови средства да подкрепим пациент, който има тежки здравословни проблеми, особено нуждата от психологическа подкрепа. В ситуацията в страна, при която сме на предпоследно място по брой трансплантации на милион население в Европа – статистика, която обезверява хората и още повече влошава състоянието им., да не говорим за социалната защита и грижите за пациентите в непрекъснато „реформиращата “ се здравна система!!!; в тази ситуация да се допуска подобно отношение и поведение е неприемливо, незаконно и нехуманно!

Няма да толерираме подобно поведение от лица, които имат императивни задължения да оказват качествена, своевременна и достъпна медицинска помощ! Нито ще премълчаваме тяхното отношение, поведение и липсата на такова към пациентите! Категорично няма и да си затваряме очите пред липсата на елементарна човечност, съпричастност и възпрепятстване оказването на животоподдържаща медицинска помощ! Медицинската професия е хуманна професия и тя трябва да се изпълнява от високо морални лица, които милеят за своите пациенти, а не виждат в тях проблем!

Обръщаме се и към всички медии с молба този случай да бъде максимално разгласен, за да излязат пред обществото тези медицински работници, да покажат лицата си и да обяснят защо отказват и възпрепятстват извършването на животоподдържаща медицинска манипулация на български гражданин! Какво точно им е попречило да назначат консултация с психолог или друг компетентен специалист, който да назначи в случай на необходимост терапия, която да овладее твърдените психични проблеми на пациента? Какво точно е попречило на дежурните лекари и сестри да обяснят на пациента какви медикаменти му прилагат, в каква доза и защо? Още по-интересно е какво е възпрепятствало почистването и отоплението на диализната зала?!

 Дата: 16.04.2018г                                                                УС на АПБЗ